Dlaczego BHP jest tak ważne dla przedsiębiorcy?

W zakładzie pracy to pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy swoich pracowników. Pracodawca jest zobowiązany spełnić obowiązki w zakresie BHP zarówno wobec pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także osób, które w tym zakładzie pracy wykonują działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia również osobom, które nie świadczą pracy a przebywają na terenie zakładu pracy, np. organy kontrolne.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek:

 

  • organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

  • zapewnienia przestrzegania w firmie przepisów oraz zasad w zakresie BHP,   

  • usuwania uchybień,   

  • reagowania na potrzeby w zakresie BHP oraz dostosowanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników,

  • uwzględniania ochrony zdrowia pracowników młodocianych,

  • zapewnienia wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,   

  • zapewnienia wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

 

Przedsiębiorca zatrudnieniając nowego pracownika musi poprzedzić szkoleniem w zakresie BHP, które będzie dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy.

 

Szkolenie ma na celu przekazanie informacji oraz instrukcji związanych z wykonywaniem pracy na danym stanowisku. Pracodawca ma ponadto obowiązek zorganizować szkolenie, na którym pracownikowi zostaną udzielone informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia, z jakimi może się spotkać w zakładzie pracy oraz w jaki sposób powinien postępować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

 

Akty prawne:

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej. tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.

 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz.1860 z późn. zm.

 

Kompleksowe usługi BHP

Grzegorz Urbański